O nas

Ocena kuratorium

Ocena Kuratorium

Informujemy, iż w dniach: 27.11.2015 – 30.11.2015 przedszkole „Kangurek” zostało poddane ocenie Podlaskiego Kuratora Oświaty w zakresie wymagań:

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 2. Dzieci są aktywne.
 3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci , z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Z przyjemnością informujemy, iż przedszkole uzyskało pozytywne opinie i bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem.

opinia kuratorium prywatnego przedszkola kangurek

Model absolwenta

Absolwent Przedszkola Niepublicznego Kangurek

 • Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej pod względem intelektualnym, psychofizycznym, społecznym i emocjonalnym.
 • Posiada odpowiedni zasób doświadczeń i umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju i dalszej edukacji.
 • Zdjecie Model absolwentaJest kreatywny i twórczy, chętny do współdziałania.
 • Potrafi współdziałać w atmosferze zgody, szacunku i życzliwości. Jest świadomy własnej roli społecznej – syna, córki, brata, siostry, więzi rodzinnych oraz tradycji.
 • Ma poczucie własnej wartości. Posiada świadomość własnych zainteresowań i akceptuje siebie.
 • Cechuje go poczucie obowiązku oraz ogólne zrozumienie zasad podporządkowania się panującym zasadom i normom zachowania. Dostrzega i szanuje wartości uznawane społecznie – prawdę, dobro, piękno i miłość.
 • Jest wytrwały w dążeniu do realizacji wytyczonego celu. Chętnie poznaje rzeczywistość poprzez odkrywanie i eksperymentowanie.
 • Posiada podstawową wiedzę o Polsce i Europie. Jest otwarty, tolerancyjny wobec innych ludzi i innych narodowości. Akceptuje odrębność narodową, która wyraża się w innym języku, kulturze, zwyczajach, warunkach życia i symbolice.
 • Zna podstawowe zasady postępowania warunkujące jego bezpieczeństwo.
 • Zna zachowania prozdrowotne i umie dbać o swoje zdrowie.
 • Rozumie potrzebę działań ekologicznych – jest przyjacielem przyrody.

Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola „Kangurek” w Białymstoku

Koncepcja pracy przedszkola
na lata 2016 – 2020

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572 ze zm.)

 2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2009.168.1324 ze zm.)

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015 ‒ skierowane do publikacji)

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012.977 ze zm.)

 5. Statut Przedszkola. 

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

 Misja przedszkola: 

 • zapewnienie dzieciom opieki oraz bezpieczeństwa,
 • tworzenie warunków dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców,
 • kształtowanie postaw moralnych, proekologicznych,
 • promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • przestrzeganie zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizowanie sprawnego  zarządzania placówką,
 • analizowanie i ocenianie efektów swojej pracy.

Cele i zadania Przedszkola

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 • Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich w działaniach, pomoc i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).

 • W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 • Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.
 1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 • Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.
 1. Dzieci są aktywne.
 • Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące
  i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.
 1. Respektowane są normy społeczne.
 • Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.
 • Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.
 1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
 • Opracowuje się i wdraża programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.
 1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 • Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
 • Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
 • Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.
 1. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 • Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci, udział w różnorodnych konkursach i aktywności fizycznej.
 • Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym.
 • Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi.
 1. Rodzice są partnerami przedszkola.
 • Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.
 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. Ponadto pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie zabaw dochodowych na rzecz przedszkola. Chętnie wykonują różne prace naprawcze na rzecz przedszkola.
 • Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie ,,rozmów rozwojowych” i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 • Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej(kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, szkoły. Przedszkole gości ludzi sztuki,ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.
 • Organizowane są imprezy środowiskowe dla mieszkańców, konkursy plastyczne, zawody sportowe.
 • Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami.
 1. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 • W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.
 1. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
 • Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
 • Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
 • Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.
 • Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny.

Działania podnoszące jakość pracy przedszkola
Sposoby motywacji dzieci:

  1. Stosowane nagrody:
  • pochwała indywidualna,
  • pochwała przed całą grupą,
  • pochwała przed rodzicami,
  • oklaski,
  • emblematy,
  • przydział funkcji.
  1. Stosowane kary:
  • brak nagrody,
  • upomnienie ustne,
  • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
  • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
  • poinformowanie rodziców o zachowaniu.
Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
   • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
   • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
   • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
   • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,
   • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
   • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.
Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
   • prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy),
   • teczek prac i innych dokumentów,
   • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
   • albumów, kronik,
   • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
   • rozmów.
Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
   • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
   • hospitacji,
   • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
   • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
   • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.
Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
   • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
   • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
   • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
   • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
   • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
   • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
Kierunki pracy przedszkola
  1. „Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka”
Zadania:
   • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.
Cele:
   • Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody
   • Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności
   • Rozwijanie sprawności ruchowej
   • Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

Działania:

   • Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.
   • Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez: 
   • prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi
   • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki
   • organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu.
   • cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.
   • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:
   • kąciki sportowe
   • wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów
   • różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi
   • Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez:
   • wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje
   • Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:
   • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka
   • organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji
   • prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci
   • stosowanie profilaktyki zdrowotnej
   • zorganizowanie Olimpiady sportowej przedszkolnej
   • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia
   • wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów
   • hodowlę warzyw w salach
   • Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia
Monitorowanie
   • Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia
   • Zastosujemy narzędzia:
   • Wywiad z rodzicami,
   • Ankiety dla nauczycieli,
   • Arkusze monitoringów,
   • Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich,
   • Karty kontroli dokumentacji nauczyciela,
   • Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,
   • Obserwację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą,
   • Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.
   • Ewaluacja programu będzie prowadzona a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku.
   • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.
Oczekiwane efekty: Dzieci:
   • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
   • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
   • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
   • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
   • Wykazują sprawność fizyczną.
   • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
   • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.
   • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
   • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
   • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
   • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
   • Wykazują sprawność fizyczną.
   • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
   • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.
   1. "Twórczy przedszkolak"
Zadanie:
   • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności
Cele:
   • Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.
   • Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej
   • Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć

Działania:

   • Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
   • Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:
   • Kąciki plastyczne
   • Kąciki teatralne
   • Skrzynie skarbów
   • Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki
   • Ekspozycje dzieł znanych twórców
   • Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.
   • Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami
   • Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.
   • Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach 
   • Bezpośrednie obcowanie ze sztuką
   • Koncerty muzyczne
   • Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.
   • Wystawy i pokazy sztuki ludowej
   • Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty
   • Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:
   • Kubusiowi Przyjaciele natury
   • Mamo, tato wolę wodę
   • Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"
   • Akcja "Góra grosza".
   • Zbieranie darów dla dzieci.
Monitorowanie
   • Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci.
   • Zastosujemy narzędzia:
   • Ankiety dla rodziców,
   • Ankiety dla nauczycieli.
   • Karty obserwacji dzieci.
   • Karty kontroli dokumentacji nauczyciela,
   • Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,
   • Obserwację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą,
   • Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.
   • Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu.
   • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.
Oczekiwane efekty: Dzieci:
   • Znają różnorodne techniki plastyczne
   • Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego
   • Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych
   • Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu
   • Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.
   1. "Nasze emocje i uczucia"
Zadanie:
   • Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.
Cele:
   • Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej
   • Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie
   • Poznanie własnych praw i obowiązków
   • Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
   • Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci
   • Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności

Działania:

   • Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.
   • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:
   • aranżacja i modernizacja sal
   • stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy
   • Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka
   • prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
   • podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych
   • prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).
   • Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.
   • Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.
   • Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych
   • opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.
   • dostarczanie wzorów właściwego zachowania się
   • ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.
   • Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.
   • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Monitorowanie:
   • Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej.
   • Zastosujemy następujące narzędzia badawcze:
   • Karty kontroli dokumentacji,
   • Karty obserwacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci,
   • Obserwacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela,
   • Analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.
   • Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku.
   • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.
   1. "Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci"
Zadania:
   • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.
Cele:
   • Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności
   • Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki
   • Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka
   • Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania
   • Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa)
   • Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych
   • Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturaln

Działania:

   • Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:
   • udział dzieci w koncertach muzycznych
   • śpiew indywidualny, zbiorowy
   • taniec
   • Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz z "nagrań"
   • Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej
   • Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne)
   • Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:
   • udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
   • organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola
   1. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:
   • doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych
   • eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku
   • ćwiczenia emisyjne
   • śpiewanie i słuchanie piosenek
   • urządzenie w salach "kącików muzycznych"
   • samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu
   • łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka, teatr)
   • opracowanie i wdrażanie programów wspierających rozwój ekspresji muzycznej dziecka
Monitorowanie
   • Dotyczyć będzie podjętych działań zmierzających do rozwijania ekspresji muzycznej i edukacji regionalnej dzieci.
   • Zastosujemy następujące narzędzia badawcze:
   • Arkusze ankiet,
   • Arkusze monitoringu,
   • Karty kontroli dokumentacji,
   • Karty obserwacji,
   • Narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji karty dokumentowania kształcenia ustawicznego,
   • Arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci,
   • Obserwację diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca,
   • Analizę dokumentów i danych.
   • Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku.
   • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty: Dzieci:

   • Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne
   • Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej
   • Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną
   • Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo)
   • Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku
   • Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych
   • Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji
   • Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
   • Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola
   • Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną
   1. "Dziecięca ekspresja werbalna"
Zadanie:
   • Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.
Cele:
   • Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
   • Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka.
   • Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i "nowatorskich" rozwiązań.
   • Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci, w tym kontynuacja wczesnej nauki czytania
   • Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

Działania:

   • Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.
   • Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:
   • analiza treści pozycji literackich,
   • przedstawianie ich treści własnymi słowami,
   • układanie krótkich opowiadań,
   • zabawy słownikowe,
   • inscenizowanie,
   • nauka wierszyków, wyliczanek,
   • tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,
   • poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
   • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu,
   • Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).
   • Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.
   • Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.
   • Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
   • Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
   • Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.
   • Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.
   • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
   • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury.

Monitorowanie

   • Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci.
   • Zastosujemy narzędzia:
   • Ankiety dla rodziców,
   • Ankiety dla nauczycieli,
   • Arkusze monitoringów,
   • Karty obserwacji dzieci i Arkusze zbiorcze do nich,
   • Kart kontroli dokumentacji nauczyciela,
   • Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,
   • Obserwację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniająca,
   • Analizę dokumentów i danych.
   • Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku.
   • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.
Oczekiwane efekty: Dzieci:
   • często uczestniczą w imprezach kulturalnych,
   • są śmiałe i otwarte na kontakty,
   • poprawnie wypowiadają się,
   • mają bogaty słownik,
   • czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych,
   • obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura,
   • znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów,
   • poznaje bogactwo języka literackiego,
   • potrafi inscenizować teksty i odgrywać minirole,
   • interesuje się tekstem i literami,
   • podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy,
   • odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.
Ewaluacja i kryteria sukcesu
   • Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne.
   • Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycielek, innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych.
   • Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów.
Kryteria sukcesu:

W naszym przedszkolu dziecko:

   • Poznaje swoje prawa i obowią
   • Czuje się bezpiecznie,
   • Rozwija się twórczo,
   • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
   • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
   • Buduje pozytywny obraz samego siebie,
   • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
   • Wcześnie zaczyna czytać.

W naszym przedszkolu rodzice:

   • Uzyskują pomoc specjalistów.
   • Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń
   • Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
   • Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
   • Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
   • Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
   • Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się pracy przedszkola.
   • Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną
W naszym przedszkolu nauczyciele:
   • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
   • Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
   • Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
   • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
   • Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo
    w licznych kursach i szkoleniach.
   • Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
   • Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
   • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
   • Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.
   • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Programy realizowane w roku szkolnym 2016/2017

Programy realizowane w grupie  PIPI (6, 5 – latki):

Program Adaptacyjny –„ Zielony Kangurek”     

Program dydaktyczno – wychowawczy – „Kolorowy Start” wyd. MAC

Program poznawczy – „Mały Naukowiec”

Program prozdrowotny -  „Mały Kucharz”

Program innowacyjny: - „Nocka z Kangurkiem”

Programy realizowane w grupie MYSZKA MIKI ( 4 ,3 – latki):

Program Adaptacyjny –„ Zielony Kangurek”,     

Program dydaktyczno – wychowawczy – „Kolorowy Start” wyd. MAC

Program poznawczy – „Mały Naukowiec”

Program prozdrowotny-  „Mały Kucharz”

Program innowacyjny: - „Nocka z Kangurkiem”

Programy realizowane w grupie ŻABKI” (2,5 – latki):

Program Adaptacyjny –„ Zielony Kangurek”,     

Program dydaktyczno – wychowawczy – „Kolorowy Start” wyd. MAC

Program poznawczy – „Mały Naukowiec”

Program prozdrowotny -   „Mały Kucharz”

Program innowacyjny: - „Nocka z Kangurkiem”

Regulamin

Regulamin stworzony w trosce o nasze dobre relacje.

 1. Opłaty za pobyt w Niepublicznym Przedszkolu Kangurek reguluje cennik, który jest integralną częścią regulaminu. Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację regulaminu oraz cennika.
 2. regulamin 2Rodzic ma obowiązek informować personel Przedszkola o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do placówki. Chore dziecko nie zostanie przyjęte.
 3. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązani są do jego odebrania w ciągu 2 godzin.
 4. NIE PODAJEMY  DZIECIOM  LEKARSTW.
 5. W przypadku nieobecności dłuższej niż 5 dni roboczych spowodowanej przeziębieniem lub chorobą, na prośbę personelu, rodzic jest zobowiązany dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki.
 6. Rodzice wyrażają zgodę na ewentualną hospitalizację dziecka.
 7. Dziecko może być odebrane z Przedszkola wyłącznie przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby pisemnie upoważnione do jego odbioru.
 8. Dzieci uczęszczające do Przedszkola Kangurek posiadają  ubezpieczenie od NNW.
 9. O ewentualnych zmianach w regulaminie lub cenniku Przedszkole Kangurek  informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
 10. Przedszkole Kangurek czynne jest w dni robocze w godzinach od 6.30 do 18:30.
  Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do godziny 18:30. W sytuacjach, gdy jest to niemożliwe Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadku, gdy dodatkowa opieka rozpoczyna się od godziny 18:30 rodzic zobowiązany jest uiścić opłatę 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 11. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Przedszkola pod opieką rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z grupy.
 12. Przedszkole realizuje następujące cele i zadania:
  • wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,
  • zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
  • tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
  • współdziała z rodzicami/ prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
  • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  • udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
  • uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu;
  • wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym ze szczególnym naciskiem na działania artystyczne,
  • wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
  • umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  • udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych,
  • dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne.
 13. Zadania te realizuje i spełnia przedszkole, realizując program wychowania  przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
 14. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka do Przedszkola Kangurek jest złożenie wypełnionej Karty Przedszkolaka, wpłacenie wpisowego (jest to jednorazowa kwota bezzwrotna, w którą wliczone jest ubezpieczenie dziecka od NNW, materiały plastyczne, podpisanie umowy oraz terminowe uiszczanie czesnego.
 15. Opłata - czesne, wpłacana jest z góry na konto bankowe, lub w siedzibie Przedszkola Kangurek najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca.
 16. W ramach czesnego gwarantujemy: materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne.
 17. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie Przedszkole zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dziecka do placówki.
 18. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia stałej opłaty miesięcznej - czesnego, która jest gwarancją zachowania miejsca w placówce.
 19. Wyżywienie dziecka w Przedszkolu jest dodatkowo płatne z góry  do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie placówkę najpóźniej do godz. 8  w dzień nieobecności dziecka.  Jedynie to umożliwi uwzględnienie odliczenia 50 % stawki żywieniowej w następnym miesiącu.
  Telefon pod który należy zgłaszać nieobecność dziecka w przedszkolu: 533 674 498
 20. Przedszkole oferuje dzieciom pakiet zajęć popołudniowych. Zajęcia te są dodatkowo płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Rodzice w każdej chwili mogą zgłosić chęć uczestnictwa dziecka w wybranych zajęciach.
 21. W przypadku nieobecności dziecka na popołudniowych  zajęciach dodatkowych nie przysługuje zwrot gotówki.
 22. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia Umowy z zachowaniem minimum jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 23. „Kangurkowe Wakacje” to rabat urlopowy przysługujący 1 raz w roku w wysokości 50% czesnego. Nieobecność Dziecka należy zgłosić minimum na 2 tygodnie przed planowaną nieobecnością i musi ona trwać minimum nieprzerwane 2 tygodnie. „Kangurkowe Wakacje” dotyczą umowy trwającej minimum 10 miesięcy.
 24. Przedszkole ma prawo wypowiedzenia umowy z miesięcznym wypowiedzeniem, jeśli dziecko zagraża bezpieczeństwu innych dzieci przebywających w placówce.
 25. Wyprawka powinna zawierać:
  • buty na zmianę z podeszwą antypoślizgową,
  • ubranie na zmianę,
  • pieluchy,  
  • chusteczki nawilżone (raz w miesiącu),
  • pościel w worku (podpisany)
  • śliniak,
  • kremy pielęgnacyjne i inne niezbędne akcesoria,
  • przytulankę.
 26. Rodzice wyrażają zgodę bądź nie na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w Przedszkolno – Kangurkowych promocyjno-reklamowych celach.
 27. Rodzice wyrażają zgodę na  system monitoringu do celów wewnętrznych Przedszkola. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż ponoszą pełną odpowiedzialność za przekazywanie danych dostępowych do konta osobom trzecim.
 28. Dane do systemu monitoringu przekazywane są rodzicom pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce.
 29. Rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach dogoterapii w Niepublicznym Przedszkolu Kangurek.
 30. Rodzice wyrażają zgodę na spacery i wycieczki dziecka poza teren przedszkola.
 31. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między dyrektorką Przedszkola Kangurek a Rodzicem.
 32. Aktualizacja regulaminu Niepublicznego Przedszkola „Kangurek”  z dnia: 4. IX. 2018.

Polityka cookies

Strona www.kangurek-klub.pl wykorzystuje pliki cookies, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji dotyczących użytkowników oraz ich preferencji. Za ich pomocą nie są przechowywane dane osobowe ani inne informacje umożliwiające ustalenie tożsamości, a wyłącznie informacje pozwalające na tworzenie statystyk dotyczących oglądalności podstron. Dzięki stosowaniu plików cookies możemy lepiej dostosowywać stronę do potrzeb naszych użytkowników.

Czym są pliki cookies?

Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi tworzonymi przez przeglądarkę internetową i zapisywanymi na urządzeniu, z którego łączysz się z internetem. Są one przechowywane również po zamknięciu przeglądarki. Za pomocą plików cookies nie można zmienić konfiguracji używanego do przeglądania sieci sprzętu ani oprogramowania.

Blokowanie i usuwanie plików cookies

Sposób zarządzania plikami cookies jest kontrolowany przez przeglądarkę internetową. W każdej chwili możesz usunąć niechciane pliki cookies lub zablokować ich zapisywanie przez konkretne witryny. Szczegółowe informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz korzystając z funkcji Pomoc w swojej przeglądarce.

Regulamin - 09.12.2012 przed aktualizacją

Regulamin stworzony w trosce o nasze dobre relacje.

 1. Opłaty za pobyt w Niepublicznym Przedszkolu Kangurek reguluje cennik, który jest integralną częścią regulaminu. Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację regulaminu oraz cennika.
 2. regulamin 2Rodzic ma obowiązek informować personel Przedszkola o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do placówki. Chore dziecko nie zostanie przyjęte.
 3. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązani są do jego odebrania w ciągu 2 godzin.
 4. NIE PODAJEMY DZIECIOM LEKARSTW. 
 5. W przypadku nieobecności dłuższej niż 5 dni roboczych spowodowanej przeziębieniem lub chorobą, na prośbę personelu, rodzic jest zobowiązany dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki.
 6. Dziecko może być odebrane z Przedszkola wyłącznie przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby pisemnie upoważnione do jego odbioru.
 7. Dzieci uczęszczające do Przedszkola Kangurek posiadają  ubezpieczenie od NNW. 
 8. O ewentualnych zmianach w regulaminie lub cenniku Przedszkole Kangurek  informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
 9. Przedszkole Kangurek czynne jest w dni robocze w godzinach od 6.30 do 18:30. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do godziny 18:30. W sytuacjach, gdy jest to niemożliwe Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadku, gdy dodatkowa opieka rozpoczyna się od godziny 18:30 rodzic zobowiązany jest uiścić opłatę 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 10. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Przedszkola pod opieka rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z grupy.
 11. Przedszkole realizuje następujące cele i zadania:

  • wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,
  • zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
  • tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
  • współdziała z rodzicami/ prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
  • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  • udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
  • uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu;
  • wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym ze szczególnym naciskiem na działania artystyczne,
  • wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
  • umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  • udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych,
  • dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne.
 12. Zadania te realizuje i spełnia przedszkole, realizując program wychowania  przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
 13. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka do Przedszkola Kangurek jest  złożenie wypełnionej Karty Przedszkolaka i wpłacenie wpisowego ( jest to jednorazowa kwota bezzwrotna, w którą wliczone jest ubezpieczenie dziecka od NNW, materiały plastyczne, zajęcia dodatkowe), podpisanie umowy oraz terminowe uiszczanie czesnego.
 14. Opłata - czesne, wpłacana jest z góry na konto bankowe, lub w siedzibie Przedszkola Kangurek najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca. 
 15. W ramach czesnego gwarantujemy: materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne i zajęcia dodatkowe ( logopedia, rytmika, język angielski, język francuski, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia plastyczne). 
 16. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie Przedszkole zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dziecka do placówki.
 17. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia stałej opłaty miesięcznej - czesnego, która jest gwarancją zachowania miejsca w placówce.
 18. Wyżywienie dziecka w Przedszkolu jest dodatkowo płatne do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie placówkę najpóźniej do godz. 16  w dzień poprzedzający  nieobecność dziecka.  Jedynie to umożliwi uwzględnienie odliczenia 50 % stawki żywieniowej w następnym miesiącu.
 19. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem minimum jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 20. Kangurkowe Wakacje to - rabat urlopowy przysługujący 1 raz w roku w wysokości 50% czesnego. Nieobecność Dziecka należy zgłosić minimum na 2 tygodnie przed planowaną nieobecnością i musi ona trwać minimum nieprzerwane 2 tygodnie. Dotyczy umowy trwającej minimum 10 miesięcy.
 21. Przedszkole ma prawo wypowiedzenia umowy z miesięcznym wypowiedzeniem, jeśli dziecko zagraża bezpieczeństwu innych dzieci przebywających w placówce.
 22. Wyprawka powinna zawierać:
  • buty na zmianę z podeszwą antypoślizgową,
  • ubranie na zmianę, 
  • pieluchy,  
  • chusteczki nawilżone (raz w miesiącu), 
  • pościel, 
  • śliniak, 
  • kremy pielęgnacyjne i inne niezbędne akcesoria, 
  • przytulankę.
 23. Rodzice wyrażają zgodę bądź nie na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w Przedszkolno - Kangurkowych promocyjno-reklamowych celach.
 24. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między dyrektorką Przedszkola Kangurek a Rodzicem.
 25. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.IX.2012 roku

Pobierz powyższy regulamin w wersji PDF.

Polityka cookies

Strona www.kangurek-klub.pl wykorzystuje pliki cookies, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji dotyczących użytkowników oraz ich preferencji. Za ich pomocą nie są przechowywane dane osobowe ani inne informacje umożliwiające ustalenie tożsamości, a wyłącznie informacje pozwalające na tworzenie statystyk dotyczących oglądalności podstron. Dzięki stosowaniu plików cookies możemy lepiej dostosowywać stronę do potrzeb naszych użytkowników.

Czym są pliki cookies?

Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi tworzonymi przez przeglądarkę internetową i zapisywanymi na urządzeniu, z którego łączysz się z internetem. Są one przechowywane również po zamknięciu przeglądarki. Za pomocą plików cookies nie można zmienić konfiguracji używanego do przeglądania sieci sprzętu ani oprogramowania.

Blokowanie i usuwanie plików cookies

Sposób zarządzania plikami cookies jest kontrolowany przez przeglądarkę internetową. W każdej chwili możesz usunąć niechciane pliki cookies lub zablokować ich zapisywanie przez konkretne witryny. Szczegółowe informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz korzystając z funkcji Pomoc w swojej przeglądarce.

Statut

statut przedszkolaStatut prywatnego przedszkola Kangurek

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Przedszkola Niepublicznego Kangurek. Statut wchodzi w życie 1 września 2012 roku.

Pobierz statut w wersji PDF.

Jadłospis

dziecko je obiad w przedszkolu prywatnym Kangurek w BiałymstokuJadłospis w Przedszkolu Prywatnym Kangurek

Zapewniamy naszym Przedszkolakom całodzienne, smaczne i zdrowe wyżywienie.

 

JADŁOSPIS 16.9.19 -20.9.19
PONIEDZIAŁEK: 16.9.19
Śniadanie: jogurt + bułeczka
Obiad: zupa pomidorowa, sznycel z kurczaka, ryż, surówka z ogórka, kompot
Podwieczorek: kanapka z chleba pszenno -  żytniego z pieczenią z indyka i pomidorem
WTOREK: 17.9.2019
Śniadanie: zupa mleczna 
Obiad: zupa z zieloną pietruszką, kotlet schabowy, ziemniaki, surówka z czerwonej kapusty,  kisiel
Podwieczorek: jabłko + drożdżówka
ŚRODA: 18.9.19
Śniadanie: zapiekanka z szynką i serem
Obiad: zupa z brukselki, gulasz wieprzowy, kasza jęczmienna, surówka z buraczków, kompot
Podwieczorek: ciasto biszkoptowe + herbata owocowa
CZWARTEK: 19.9.19
Śniadanie: kanapka z chleba wiejskiego z pastą szynkową i ogórkiem
Obiad: zupa rosół z makaronem, pulpety w sosie pomidorowym, ziemniaki, surówka sezonowa, kompot
Podwieczorek: pasztecik z jabłkiem
PIĄTEK:  20.9.19
Śniadanie: płatki kukurydziane na mleku
Obiad: zupa z fasolki szparagowej, ryba po grecku, ziemniaki, kompot
Podwieczorek: banan + bułeczka maślana

 

jadłospis dietetycznyJadłospis dietetyczny

Przedszkolaki na diecie bezmlecznej czy bezglutenowej otrzymają smaczne i zdrowe posiłki.

JADŁOSPIS (dieta) 16.9.19 - 20.9.19
PONIEDZIAŁEK: 16.9.19
Śniadanie: deser owocowy + bułeczka
Obiad: zupa pomidorowa, sznycel z kurczaka, ryż, surówka z ogórka, kompot
Podwieczorek: kanapka z chleba pszenno - żytniego z pieczenią z indyka i pomidorem
WTOREK: 17.9.19
Śniadanie: makaron na mleku ryżowym
Obiad: zupa krupnik z zieloną pietruszką, kotlet schabowy, ziemniaki, surówka z czerwonej kapusty, kisiel
Podwieczorek: jabłko + drożdżówka
ŚRODA: 18.9.19
Śniadanie: zapiekanka z szynką
Obiad: zupa z brukselki, gulasz wieprzowy, kasza jęczmienna, surówka z buraczków,kompot
Podwieczorek: ciasto biszkoptowe, herbata
CZWARTEK: 19.9.19
Śniadanie: kanapka z chleba wiejskiego z pastą szynkową i ogórkiem
Obiad: zupa rosół z makaronem, pulpety w sosie pomidorowym, ziemniaki, surówka sezonowa, kompot
Podwieczorek: pasztecik z jabłkiem
PIĄTEK: 20.9.19
Śniadanie: płatki kukurydziane na mleku ryżowym
Obiad: zupa z fasolki szparagowej, ryba po grecku, ziemniaki, kompot
Podwieczorek: banan + bułeczka

 

Kadra

 Kto mnie wychowuje i uczy,

czyli kadra przedszkola prywatnego Kangurek.

Co wyróżnia  Kangurkowych nauczycieli?

Umiejętność patrzenia na świat oczami dziecka. Nasi nauczyciele są niewyczerpanym źródłem twórczej energii i zapału – z entuzjazmem wdrażają najnowsze metody pracy, gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie.

kadra w przedszkolu prywantym kangurekKształtują w dzieciach twórczą postawę, rozwijają ich indywidualne zainteresowania i uzdolnienia. Tworzą miłą i ciepłą atmosferę, która sprawia, że każdy wychowanek czuje się u nas jak w domu. Wszyscy  nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawa programową. Regularnie uczestniczą w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, podejmują studia podyplomowe i systematycznie osiągają kolejne stopnie awansu zawodowego.

Krystyna 

Ukończone kursy i szkolenia:

 •  Organizacja i zarządzanie oświatą - kurs kwalifikacyjny ukończony w MODM
 • Ukończone studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek pedagogika wczesnoszkolna z reedukacją
 • „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania” – warsztaty Szkoleniowe Pedagogiczno – Psychologiczne prowadzone przez mgr. Ewę Zielińską
 • „ABC twórczego myślenia i działania” – Centrum Szkoleniowe Klanza
 • „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – warsztaty Szkoleniowe Pedagogiczno – Psychologiczne prowadzone przez mgr. Ewę Zielińską
 • „Glottodydaktyka – metoda nauki czytania i pisania – wewnętrzne szkolenie prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia”
 • „Listy do rodziców” – warsztaty prowadzone przez K.Mitros
 • „Zabawy rozwijające ciekawość, samodzielność i kreatywność przedszkolaków” – warsztaty prowadzone przez K.Mitros
 • Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn - kurs prowadzony przez Centrum Edukacji Nauczycieli
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych - kurs w oparciu o koncepcję T. Gordona "Wychowanie bez porażek" oraz metody A.Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
 • „Zajęcia instruktażowe dla kierowników placówek dla dzieci i młodzieży” – kurs prowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • „Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży” – kurs prowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Małgorzata (Nauczyciel)

 •  Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, kierunek: Pedagogika przedszkolna (studia podyplomowe)
 • Studia Magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (uzyskany tytuł: magister)
 • Kilkuletnie doświadczenie  jako nauczyciel przedszkolny 
 • Uzyskany stopień Nauczyciela Kontraktowego
 • Odbyte szkolenie  "Wartościowe przedszkole to sukces w szkole"  - "Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę"
 • Ukończony warsztat pt. "Sztuka uczenia się"
 • Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez Wiesławę Żabę - Żabińską pt. "Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej"
 • Uzyskane zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu z cyklu "O dzieciach uzdolnionych matematycznie w przedszkolu" prowadzonym przez prof. Edytę Gruszczyk - Kolczyńską
 • Ukończone szkolenie  pt. "Dzieci lubią niebieskie migdały, czyli roztargnienie jako źródło kreatywności" - konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo Nowa Era
 • Uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez Grupę MAC S.A. na temat : "Co nowego w edukacji przedszkolnej" prowadzonym przez Wiesławę Żabę - Żabińską
 • Ukończyła kurs organizowany przez MODM pt. "Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci" prowadzony przez Ewę Zielińską
 • Uczestniczyła w konferencji pt. " Gra w kolory" prowadzonej przez Beatę Sokołowską i Barbarę Mazur
 • Uczestniczyła w konferencji pt. "Projekty w edukacji wczesnoszkolnej" prowadzonej przez Jolantę Okuniewską
 • Ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom

Monika P.  (Nauczyciel)

 • Magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku 
 • Licencjat z Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Przedszkolną na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Uzyskany stopień Nauczyciela Kontraktowego
 • Ukończony kurs: Opiekunka dziecięca organizowany  przez T-Matic
 • Uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez Grupę MAC S.A. na temat : " Co nowego w edukacji przedszkolnej" prowadzonym przez Wiesławę Żabę - Żabińską
 • Brała udział w konferencji pt. "10 kroków do skutecznej nauki języka angielskiego w przedszkolu" prowadzonej przez Ewę Wodzicką - Dondziłło
 • Zdobyte certyfikaty:
  • Certyficate of Vacation Competency (VCC) potwierdzający kompetencje w zawodzie: opiekun dziecięcy 
  • Certyfikat VCC potwierdzający kompetencje: Język angielski dla opiekunów dziecięcych
  • Ceftyfikat VCC potwierdzający kompetencje: Opiekun dziecięcy kompetencje informatyczne
 • Odbyty kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Odbyte liczne praktyki w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Uczestniczyła w konferencjach pt.  "Poznajemy tajemnice przyrody", "Projekty w edukacji wczesnoszkolnej", "Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju", "Gra w kolory", "O nauczaniu plastyki na nowo"

Ewa  (Nauczyciel)

 • Uniwersytet w Białymstoku wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (uzyskany tytuł: magister)
 • Uniwersytet w Białymstoku wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną (uzyskany tytuł: licencjat)
 • Uniwersytet Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia podyplomowe, kontynuacja)
 • Kilkuletnie doświadczenie jako nauczyciel przedszkolny
 • Uzyskany stopień Nauczyciela Kontraktowego
 • Uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach i kursach:
  • "Logopedyczny kogel - mogel - zbiór zabaw logopedycznych i logorytmicznych rozwijających mowę dziecka w wieku przedszkolnym".
  • „Uczenie się przez zmysły. Terapia przez ruch - zabawy wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami rozwoju”.
  • "Arteterapia wizualna - techniki i metody pracy. Warsztat szkoleniowy I stopnia".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Wrażliwość przedszkolaka".
  • Uczestnictwo w kursie "Zabawy muzyczno - ruchowe o tematyce wiosenno - świątecznej".
  • Uczestnictwo w kursie "Rozwijanie umiejętności matematycznych dziecka w przedszkolu i szkole z wykorzystaniem gier i zabaw: Matematyczne rozgrywki, Mnożę i dzielę".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Kodowanie na dywanie".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Dobre praktyki z zakresu autyzmu".
  • Uczestnictwo w kursie "Z przyrodą za pan brat - przykłady zabaw o charakterze przyrodniczym w połączeniu z papieroplastyką.
  • Uczestnictwo w szkoleniu okresowym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników placówek oświatowych - nauczycieli.
  • Uczestnictwo w warsztatach "Sztuka uważnego porozumiewania się".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Gry i zabawy z tabliczką mnożenia. Propozycje ciekawych rozwiązań".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Krótkie zabawy na przerwy między zajęciowe".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Autorytet nauczyciela - jak go zdobyć, wzmacniać i utrzymać".

Izabela (nauczyciel)

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie , Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek: Pedagogika ogólna, specjalizacja: Wychowanie Przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
 • Cykl szkoleniowy „Trening Umiejętności wychowawczych” prowadzonych przez psycholog Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia w Warszawie mgr Katarzynę Sowińską
 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie „Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” prowadzony przez Trenera Ruchu Rozwijającego Małgorzatę Mroziak
 • Szkolenie „Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” prowadzony przez Centrum Psychorozwoju w Lublinie
 • Szkolenie wewnętrzne z zakresu prowadzenia zajęć adaptacyjnych „Mała Ciuchcia” Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia w Warszawie
 • Warsztat „Kompetencje kluczowe w nauczaniu przedmiotowym” realizowany w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Szkolenie wewnętrzne „Dziecięca matematyka” Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia w Warszawie
 • Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna dzieci i dorosłych” w Centrum Medycznym Enel-Med w Warszawie
 • Szkolenie wewnętrzne „Glottodydkatyka” Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia w Warszawie
 • Kurs „Animacja Przedszkolna” organizowany przez Centrum Szkoleniowe ITW w Toruniu
 • Kurs „Animacja Żłobkowa” organizowany przez Centrum Szkoleniowe ITW w Toruniu
 • Kurs „Wychowawca wypoczynku” prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie

Monika Sz.  (Nauczyciel wspomagający)

 • Ukończenie szkoły policealnej
 • Odbyty staż w żłobku i przedszkolu
 • Zdobyte doświadczenie zawodowe  w Niepublicznym Przedszkolu Językowym
 • Kilkuletnie doświadczenie jako opiekunka dziecięca
 • Mama dwójki dzieci

Marta  (Lektorka Języka Angielskiego)

 • JVS szkoła językowa w Bostonie, MA USA
 • Certyfikat ukończenia ESL na poziomie B
 • Approach International Student Center w Bostonie, MA USA
 • Certyfikat ukończenia ESL na poziomie zaawansowanym
 • Trinity Nursing School, Los Angeles, CA USA
 • Certyfikat ukończenia szkoły pielęgniarskiej na pierwszym poziomie
 • Certyfikat za najwyższe osiągnięcia i wyniki w szkole
 • Ukończony kurs BLS (udzielania pierwszej pomocy)
 • Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego
 • Asystent nauczyciela w prywatnym przedszkolu w Bostonie, MA USA
 • Nauczyciel Języka angielskiego w szkole językowej English Kids Club w Białymstoku
 • Konsultant języka angielskiego w komunikacji międzynarodowej w LBPRO w Białymstoku
 • Przygotowanie uczniów do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym - 100% zdane matury
  Wolontariaty: 
  • Chicago Grammar School, Chicago, IL, USA - wolontariusz w klasach podstawowych jako pomoc nauczyciela
  • Hancock Park Elementary School, Los Angeles, CA, USA - przewodnicząca trójki klasowej rodziców, organizator i koordynator wycieczek oraz imprez szkolnych
  • Dapplegrey Elementary School, Rolling Hills Estates, CA, USA - wolontariat do spraw plastycznych, artstycznych i sportowych
  • Dom Dziecka w Białymstoku ul. Słonimska i ul. Boboli - pomoc dzieciom w nauce jezyka angielskiego

Gabrysia Fundacja Psi Uśmiech ( Instruktor zajęć dogoterapeutycznych)

 • Jesteśmy organizacją pożytku publicznego zajmującą się dogoterapią.
 • Działamy na rzecz poprawy sytuacji psów pracujących. 
 • Prowadzimy zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z udziałem psów. 
 • Organizujemy inspirujące kursy i szkolenia dla dogoterapeutów oraz przygotowujemy psy do uczestnictwa w zajęciach. 
 • Ponadto, przygotowujemy psy przewodniki osób niewidomych.
 • Jesteśmy profesjonalnym i doświadczonym zespołem pedagogów dogoterapeutów, którym w pracy towarzyszą specjalnie wyszkolone psy wielu różnych ras.
 • Prowadzimy zajęcia edukacyjne, między innymi, w żłobkach i klubach dziecięcych, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szkołach specjalnych, bibliotekach, klubach osiedlowych, centrach zabaw, szpitalach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
 • Zajęcia  obejmują różnorodne obszary, zaczynając od profilaktyki pogryzień i edukacji dla bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami, poprzez naukę empatii w stosunku do zwierząt, aż do zajęć edukacyjnych opartych o podstawę programową właściwą dla konkretnego etapu edukacji. Specjalnie wyszkolony pies może uatrakcyjnić między innymi:

ZUMBA  KIDS (Zajęcia taneczne)

Zajęcia taneczne  prowadzone przez mobilną szkołę tańca Paaro podczas których dzieci uczą się tańca, koordynacji, równowagi oraz rozwijają swoją kreatywność, dyscyplinę i pamięć. Zabawa jest także okazją do przyswojenia sobie zasad wzajemnego szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności czy zaufania. Jak pokazują badania, taka kombinacja efektywnie pobudza pracę mózgu, korzystnie wpływając na rozwój intelektualny najmłodszych.

Program zajęć jest rekomendowany przez brytyjską firmę M&W Creative Coaching jako najbardziej innowacyjne podejście w rozwoju dzieci w wieku 2-6.

MOBILNA AKADEMIA TENISOWA

Mobilna Akademia Tenisowa „MAT” to zespół instruktorów, którzy prowadzą zajęcia ruchowe z elementami tenisa ziemnego w przedszkolach oraz zajęcia z tenisa ziemnego w szkołach i na kortach. Oferta jest dedykowana dla dzieci w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Na zajęciach w formie zabawy przekazywane jest zamiłowanie do kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia. Nasi instruktorzy poprzez swój zapał i pozytywną energie  sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Program zajęć bazuje na wieloletnim doświadczeniu oraz niepodważalnych założeniach kształcenia dzieci w ramach dyscypliny sportowej tenis ziemny. W trakcie zajęć realizowane są takie założenia programowej jak: zabawa w tenis, oswojenie ze sprzętem (piłką i rakietą), zabawy biegowe z rakietkami oraz piłeczkami tenisowymi typ piłka piankowa oraz nauka podstawowych dwóch uderzeń (pozycja podczas odbicia i prawidłowe trzymanie rakietki).

Barbara (Higienistka stomatologiczna)

 • Dyplomowana higienistka stomatologiczna (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, kierunek: Zdrowie Publiczne, specjalność: Higiena Stomatologiczna)
 • Uzyskany dyplom asystentki stomatologicznej
 • Na co dzień zatrudniona w gabinecie Dentimed
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy jako higienistka stomatologiczna dziecięca
 • Współpraca z gabinetem ortodontycznym (leczenie dzieci oraz dorosłych)

Łukasz  (Instruktor zajęć szachowych)

 • Certyfikowany przez Polski Związek Szachowy instruktor sportu
 • Specjalizuje się w pracy z najmłodszymi ( 4 - 7 lat)
 • Nauczył grać w szachy setki maluchów w białostockich szkołach i przedszkolach. Wielu z nich kontynuuje swoje prawdziwe już kariery sportowe
 • Wielu podopiecznych to wielokrotni Mistrzowie Miasta i Województwa do lat 6,7 i 8
 • Jest pomysłodawcą i prezesem Stowarzyszenia Szkółka Szachowa w Białymstoku
 • Współpracuje jako trener MUKS Stoczek 45 Białystok, drugim pod względem osiągniętych wyników klubem szachowym w Polsce

Magdalena  (Nauczycielka rytmiki)

 • Z wykształcenia pedagog muzyki z wieloletnim stażem
 • Ukończona Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny w Białymstoku, Kierunek studiów: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Specjalność: Edukacja artystyczna szkolna, uzyskany stopień: Magister sztuki
 • Z zamiłowania podróżniczka i pasjonatka kultur etnicznych, w szczególności polinezyjskiej i słowiańskiej
 • Od 2005 r. organizuje warsztaty dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów dzieląc się swoją pasją i wiedzą
 • Prowadzi kilka zespołów tańca i muzyki etnicznej
 • Współorganizator Aloha Festiwal Polska - Festiwal Kultury Polinezyjskiej w Warszawie
 • Trening głosu metodami naturalnymi
 • Gra na instrumentach: flet poprzeczny, fortepian, ukulele, bębny pahu i ipu heke, flet nosowy
 • Wykonuje etniczne instrumenty: bębny, flety, stroje i rekwizyty do choreografii tanecznych

 Martyna  (Logopeda)

 • Absolwentka kierunku Logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 • Absolwentka Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku
 • Doświadczenie zawodowe zbierane podczas zajęć w przedszkolach, w poradni pedagogiczno-psychologicznej, gabinetach logopedycznych oraz w klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
 • Ukończone certyfikowane kursy:
  • "Opóźniony rozwój mowy - podejście praktyczne."
  • "Logorytmika - metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka."
  • "Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów."
  • "Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - ćwiczenia i zabawy."
  • "Gry i innowacyjne zabawy wspierające motorykę małą i dużą dziecka."

·         Tytuł logopedy z wynikiem bardzo dobrym, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny;

·         Tytuł zawodowy magistra wczesnej edukacji z wynikiem bardzo dobrym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych;

·         Tytuł zawodowy licencjata pedagogiki z wynikiem bardzo dobrym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych;

·         Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy;

·         Przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela;

·         Uzyskany stopień nauczyciela kontraktowego, rozpoczęty staż na awans nauczyciela mianowanego;

·         Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako nauczyciel i logopeda;

·         Certyfikat „Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej, zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

·         Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych/kursach  doskonalących/szkoleniach:

ü  „Rurkowy zawrót głowy – wykorzystanie Bum Bum Rurek w edukacji wczesnoszkolnej”;

ü  „Kompozycje tkackie z papieru”;

ü  „Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w ocenianiu szkolnym”;

ü  „Edukacja z pasją”;

ü  „Ocenianie jako integralna część procesu kształcenia”;

ü  „Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela”;

ü  „Tanecznym krokiem przez Europę”;

ü  „Pomysł na zajęcia rozwijające z czterolatkami”;

ü  „Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej w wychowaniu przedszkolnym”;

ü  „Wiosna  - wesołe zabawy logopedyczne stymulujące rozwój czterolatków”;

ü  „Metodyczne doskonalenie umiejętności w zakresie rozwijania myślenia matematycznego w edukacji wczesnoszkolnej”;

ü  „Tanecznym krokiem przez lądy i morza”;

ü  „Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym dotyczących rozwiązywania konfliktów szkolnych, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, prowadzenia mediacji, budowania właściwych relacji pomiędzy uczniem – nauczycielem – rodzicem”;

ü  „Jak budować bezpieczeństwo ucznia w szkole”;

ü  „Papierowy zawrót głowy – praktyczne wykonywanie ozdób, dekoracji, prezentów z papieru, bibuły i wykliny papierowe”;

ü  „Idą dzieci do przedszkola – idą też ich rodzice… Jak sprawić by maluchy Cię pokochały, a rodzice Ci zaufali”;

ü  „Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja”;

ü  „Wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu”;

ü  „Doskonalenie kompetencji wychowawczych”;

ü  „Zabawy i ćwiczenia logorytmiczne w przedszkolu”;

ü  „Gry dydaktyczne w edukacji matematycznej w I i II etapie kształcenia”;

„Sześciolatek w klasie pierwszej – dzieci konstruktorami gier”

O przedszkolu

Przedszkole Niepubliczne Kangurek, Białystok.

W  Kangurku dbamy o bezpieczeństwo, dobrą adaptację dziecka w przedszkolu, serdeczną atmosferę. Odkrywamy i rozwijamy indywidualne talenty zachowując równowagę pomiędzy nauką i zabawą. Nasze przedszkole posiada całodzienny system monitoringu do którego dostęp mają rodzice dzieci uczęszczających do placówki.

dzieci na placu w prywatnym przedszkolu białystokPrzedszkole Niepubliczne Kangurek to placówka edukacyjna najwyższej klasy dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, zlokalizowana tuż obok lasu.  Nad naszym przedszkolem nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Przedszkole Niepubliczne Kangurek posiada własny ogród z placem zabaw, przestrzenne sale o najwyższym standardzie wyposażenia.  Kameralne grupy liczące od 10- 16 dzieci,  gwarantują najlepszy rozwój i poziom opieki. Zapewniamy całodzienne wyżywienie. W przedszkolu Kangurek dzieci na diecie otrzymają sprawdzone, smaczne i zdrowe posiłki. Dostępna jest dieta ogólna oraz bezmleczna i hipoalergiczna.

Nasze przedszkole zostało wyposażone w lampę bakteriobójczą, która ma za zadanie dezynfekować sale przedszkole. Dzięki lampie wszelkie wirusy,  bakterie, grzyby oraz inne drobnoustroje są skutecznie dezaktywowane. 

Nasz program dydaktyczny zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej. Zajęcia dodatkowe zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Duży nacisk kładziemy  na naukę języków obcych. Dlatego wprowadziliśmy naukę  języka angielskiego codziennie w każdej grupie wiekowej. Współpracujemy z lektorem, który w ciągu dnia posługuje się wyłącznie językiem angielskim. Program nauki języka angielskiego jest opracowany w oparciu o założenia podstawy programowej MEN oraz doświadczenia metodyków i lektorów.  Przedszkolny Program Kangurkowy  jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r.)

W naszym Przedszkolu istnieje możliwość pozostawienia dziecka na noc z piątku na sobotę czyli na tzw. "Nockę z Kangurkiem". W trakcie Nocki dzieciom zapewniona jest moc atrakcji. 

W soboty w Przedszkolu prowadzony jest przez naszego instruktora  5 - godzinny język angielski  tzw. " Fun Saturday with English" Instruktorka w ciągu dnia do dzieci zwraca się tylko w języku angielskim. 

Priorytetem jest dla nas adaptacja dziecka w przedszkolu, dlatego w każdy wtorek  w godzinach 17:00-18:00 zapraszamy rodziców i dzieci w wieku 1-4 lat na  Kangurkowe zajęcia  adaptacyjne tzw. „Zielony Kangurek”.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy w godzinach 6:30 do 18:30 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.