Regulamin Przedszkola Kangurek

Regulamin

Regulamin stworzony w trosce o nasze dobre relacje.

 1. Opłaty za pobyt w Niepublicznym Przedszkolu Kangurek reguluje cennik, który jest integralną częścią regulaminu. Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację regulaminu oraz cennika.
 2. regulamin 2Rodzic ma obowiązek informować personel Przedszkola o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do placówki. Chore dziecko nie zostanie przyjęte.
 3. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązani są do jego natychmiastowego  odebrania.
 4. NIE PODAJEMY  DZIECIOM  LEKARSTW.
 5. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka.
 6. W przypadku nieobecności dłuższej niż 5 dni roboczych spowodowanej przeziębieniem lub chorobą, na prośbę personelu, rodzic jest zobowiązany dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki.
 7. Rodzice wyrażają zgodę na ewentualną hospitalizację dziecka.
 8. Dziecko może być odebrane z Przedszkola wyłącznie przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby pisemnie upoważnione do jego odbioru.
 9. Dzieci uczęszczające do Przedszkola Kangurek posiadają  ubezpieczenie od NNW.
 10. O ewentualnych zmianach w regulaminie lub cenniku Przedszkole Kangurek  informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
 11. Przedszkole Kangurek czynne jest w dni robocze w godzinach od 7.00 do 17:30. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do godziny 17:30. 
 12. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Przedszkola pod opieką rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z grupy.
 13. Przedszkole realizuje następujące cele i zadania:
  • wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,
  • zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
  • tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
  • współdziała z rodzicami/ prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
  • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  • udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
  • uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu;
  • wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym ze szczególnym naciskiem na działania artystyczne,
  • wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
  • umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  • udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych,
  • dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne.
 14. Zadania te realizuje i spełnia przedszkole, realizując program wychowania  przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
 15. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka do Przedszkola Kangurek jest złożenie wypełnionej Karty Przedszkolaka, wpłacenie wpisowego (jest to jednorazowa kwota bezzwrotna, w którą wliczone jest ubezpieczenie dziecka od NNW, materiały plastyczne), podpisanie umowy oraz terminowe uiszczanie czesnego.
 16. Opłata - czesne, wpłacana jest z góry na konto bankowe, lub w siedzibie Przedszkola Kangurek najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca.
 17. W ramach czesnego gwarantujemy: materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne.
 18. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie Przedszkole zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dziecka do placówki.
 19. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia stałej opłaty miesięcznej - czesnego, która jest gwarancją zachowania miejsca w placówce.
 20. Wyżywienie dziecka w Przedszkolu jest dodatkowo płatne z góry  do 5 dnia każdego miesiąca. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania przedszkola do godziny 8.00 ( nr. tel. 533 674 498) o planowanej nieobecności dziecka w placówce. Jedynie to umożliwi uwzględnienie odliczenia 100 % stawki żywieniowej w kolejnym miesiącu. Informacja ta jest niezbędna w celu organizacji opieki i wyżywienia dzieci. 
 21. Przedszkole oferuje dzieciom pakiet zajęć popołudniowych. Zajęcia te są dodatkowo płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca. 
 22. W przypadku nieobecności dziecka na popołudniowych  zajęciach dodatkowych nie przysługuje zwrot gotówki.
 23. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia Umowy z zachowaniem minimum jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 24. W przedszkolu Kangurek w okresie wakacyjnym tj. lipiec - sierpień obowiązuje dwutygodniowa  przerwa wakacyjna za którą naliczana jest 100 % opłata czesnego. Termin przerwy wakacyjnej podawany jest na początku roku szkolnego tj. we wrześniu. 
 25. Wyżywienie w okresie przerwy wakacyjnej naliczane jest zgodnie z ilością dni roboczych w tym miesiącu po odjęciu przerwy wakacyjnej. 
 26. Przedszkole we wrześniu informuje Rodziców o dniach wolnych przypadających w danym roku szkolnym.
 27. Przedszkole ma prawo wypowiedzenia umowy z miesięcznym wypowiedzeniem, jeśli dziecko zagraża bezpieczeństwu innych dzieci przebywających w placówce.
 28. W przypadku zamknięcia placówki z przyczyn niezależnych od organu prowadzącego (tj. epidemie/pandemie itp.) Rodzic zobowiązany jest do uiszczania stałej opłaty czesnego lub kwoty podanej przez organ prowadzący, nie wyższej niż opłata stała.
 29. Wyprawka powinna zawierać:
  • buty na zmianę z podeszwą antypoślizgową,
  • ubranie na zmianę,
  • pościel w worku (podpisany),
  • piżamka,
  • śliniak,
  • przytulanka.
 30. Rodzice wyrażają zgodę bądź nie na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w Przedszkolno – Kangurkowych promocyjno-reklamowych celach.
 31. Rodzice wyrażają zgodę na  system monitoringu do celów wewnętrznych Przedszkola. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż ponoszą pełną odpowiedzialność za przekazywanie danych dostępowych do konta osobom trzecim.
 32. Dane do systemu monitoringu przekazywane są rodzicom pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce.
 33. Rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach dogoterapii w Niepublicznym Przedszkolu Kangurek.
 34. Rodzice wyrażają zgodę na spacery i wycieczki dziecka poza teren przedszkola.
 35. Rodzice wyrażają zgodę na przesiewowe badania logopedyczne. 
 36. Rodzice wyrażają zgodę na fluoryzację zębów dziecka. 
 37. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między dyrektorką Przedszkola Kangurek a Rodzicem.
 38. Aktualizacja regulaminu Niepublicznego Przedszkola „Kangurek”  z dnia: 20. VI. 2020.

Polityka cookies

Strona www.kangurek-klub.pl wykorzystuje pliki cookies, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji dotyczących użytkowników oraz ich preferencji. Za ich pomocą nie są przechowywane dane osobowe ani inne informacje umożliwiające ustalenie tożsamości, a wyłącznie informacje pozwalające na tworzenie statystyk dotyczących oglądalności podstron. Dzięki stosowaniu plików cookies możemy lepiej dostosowywać stronę do potrzeb naszych użytkowników.

Czym są pliki cookies?

Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi tworzonymi przez przeglądarkę internetową i zapisywanymi na urządzeniu, z którego łączysz się z internetem. Są one przechowywane również po zamknięciu przeglądarki. Za pomocą plików cookies nie można zmienić konfiguracji używanego do przeglądania sieci sprzętu ani oprogramowania.

Blokowanie i usuwanie plików cookies

Sposób zarządzania plikami cookies jest kontrolowany przez przeglądarkę internetową. W każdej chwili możesz usunąć niechciane pliki cookies lub zablokować ich zapisywanie przez konkretne witryny. Szczegółowe informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz korzystając z funkcji Pomoc w swojej przeglądarce.