Procedury COVID-19

Procedury covid-19

Zarządzenie nr 1/2020

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Kangurek

z dnia 6 maja 2020

w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Na podstawie : Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) § 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493) Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567) Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020r. w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”

2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników Niepublicznego Przedszkola Kangurek w Białymstoku oraz rodziców którzy będą korzystać z opieki przedszkola.

3. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurach.

§ 2

Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 6 maja 2020 r.

1. Procedura wejścia i wyjścia dziecka

2. Procedura - Organizacja opieki

3. Procedura - Czyszczenie i dezynfekcja

4. Procedura - W przypadku podejrzenia u dziecka covid

5. Procedura - BHP

6. Procedura - Kontakt z rodzicami

7. Procedura - W przypadku zarażenia się personelu

8. Procedura - Serwowanie posiłków

9. Procedura - Mycia i dezynfekcja zabawek