Koncepcja Przedszkola Prywatnego

Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola „Kangurek” w Białymstoku

Koncepcja pracy przedszkola
na lata 2020 – 2024

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572 ze zm.)

 2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2009.168.1324 ze zm.)

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015 ‒ skierowane do publikacji)

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012.977 ze zm.)

 5. Statut Przedszkola. 

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

 Misja przedszkola: 

 • zapewnienie dzieciom opieki oraz bezpieczeństwa,
 • tworzenie warunków dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców,
 • kształtowanie postaw moralnych, proekologicznych,
 • promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • przestrzeganie zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizowanie sprawnego  zarządzania placówką,
 • analizowanie i ocenianie efektów swojej pracy.

Cele i zadania Przedszkola

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 • Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich w działaniach, pomoc i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).

 • W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 • Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.
 1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 • Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.
 1. Dzieci są aktywne.
 • Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące
  i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.
 1. Respektowane są normy społeczne.
 • Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.
 • Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.
 1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
 • Opracowuje się i wdraża programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.
 1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 • Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
 • Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
 • Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.
 1. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 • Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci, udział w różnorodnych konkursach i aktywności fizycznej.
 • Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym.
 • Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi.
 1. Rodzice są partnerami przedszkola.
 • Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.
 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. Ponadto pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie zabaw dochodowych na rzecz przedszkola. Chętnie wykonują różne prace naprawcze na rzecz przedszkola.
 • Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie ,,rozmów rozwojowych” i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 • Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej(kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, szkoły. Przedszkole gości ludzi sztuki,ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.
 • Organizowane są imprezy środowiskowe dla mieszkańców, konkursy plastyczne, zawody sportowe.
 • Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami.
 1. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 • W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.
 1. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
 • Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
 • Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
 • Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.
 • Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny.

Działania podnoszące jakość pracy przedszkola
Sposoby motywacji dzieci:

  1. Stosowane nagrody:
  • pochwała indywidualna,
  • pochwała przed całą grupą,
  • pochwała przed rodzicami,
  • oklaski,
  • emblematy,
  • przydział funkcji.
  1. Stosowane kary:
  • brak nagrody,
  • upomnienie ustne,
  • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
  • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
  • poinformowanie rodziców o zachowaniu.
Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
   • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
   • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
   • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
   • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,
   • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
   • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.
Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
   • prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy),
   • teczek prac i innych dokumentów,
   • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
   • albumów, kronik,
   • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
   • rozmów.
Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
   • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
   • hospitacji,
   • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
   • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
   • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.
Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
   • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
   • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
   • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
   • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
   • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
   • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
Kierunki pracy przedszkola
  1. „Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka”
Zadania:
   • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.
Cele:
   • Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody
   • Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności
   • Rozwijanie sprawności ruchowej
   • Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

Działania:

   • Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.
   • Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez: 
   • prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi
   • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki
   • organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu.
   • cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.
   • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:
   • kąciki sportowe
   • wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów
   • różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi
   • Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez:
   • wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje
   • Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:
   • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka
   • organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji
   • prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci
   • stosowanie profilaktyki zdrowotnej
   • zorganizowanie Olimpiady sportowej przedszkolnej
   • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia
   • wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów
   • hodowlę warzyw w salach
   • Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia
Monitorowanie
   • Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia
   • Zastosujemy narzędzia:
   • Wywiad z rodzicami,
   • Ankiety dla nauczycieli,
   • Arkusze monitoringów,
   • Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich,
   • Karty kontroli dokumentacji nauczyciela,
   • Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,
   • Obserwację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą,
   • Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.
   • Ewaluacja programu będzie prowadzona a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku.
   • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.
Oczekiwane efekty: Dzieci:
   • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
   • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
   • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
   • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
   • Wykazują sprawność fizyczną.
   • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
   • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.
   • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
   • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
   • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
   • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
   • Wykazują sprawność fizyczną.
   • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
   • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.
   1. "Twórczy przedszkolak"
Zadanie:
   • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności
Cele:
   • Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.
   • Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej
   • Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć

Działania:

   • Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
   • Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:
   • Kąciki plastyczne
   • Kąciki teatralne
   • Skrzynie skarbów
   • Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki
   • Ekspozycje dzieł znanych twórców
   • Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.
   • Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami
   • Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.
   • Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach 
   • Bezpośrednie obcowanie ze sztuką
   • Koncerty muzyczne
   • Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.
   • Wystawy i pokazy sztuki ludowej
   • Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty
   • Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:
   • Kubusiowi Przyjaciele natury
   • Mamo, tato wolę wodę
   • Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"
   • Akcja "Góra grosza".
   • Zbieranie darów dla dzieci.
Monitorowanie
   • Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci.
   • Zastosujemy narzędzia:
   • Ankiety dla rodziców,
   • Ankiety dla nauczycieli.
   • Karty obserwacji dzieci.
   • Karty kontroli dokumentacji nauczyciela,
   • Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,
   • Obserwację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą,
   • Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.
   • Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu.
   • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.
Oczekiwane efekty: Dzieci:
   • Znają różnorodne techniki plastyczne
   • Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego
   • Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych
   • Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu
   • Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.
   1. "Nasze emocje i uczucia"
Zadanie:
   • Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.
Cele:
   • Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej
   • Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie
   • Poznanie własnych praw i obowiązków
   • Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
   • Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci
   • Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności

Działania:

   • Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.
   • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:
   • aranżacja i modernizacja sal
   • stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy
   • Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka
   • prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
   • podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych
   • prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).
   • Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.
   • Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.
   • Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych
   • opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.
   • dostarczanie wzorów właściwego zachowania się
   • ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.
   • Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.
   • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Monitorowanie:
   • Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej.
   • Zastosujemy następujące narzędzia badawcze:
   • Karty kontroli dokumentacji,
   • Karty obserwacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci,
   • Obserwacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela,
   • Analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.
   • Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku.
   • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.
   1. "Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci"
Zadania:
   • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.
Cele:
   • Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności
   • Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki
   • Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka
   • Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania
   • Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa)
   • Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych
   • Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturaln

Działania:

   • Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:
   • udział dzieci w koncertach muzycznych
   • śpiew indywidualny, zbiorowy
   • taniec
   • Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz z "nagrań"
   • Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej
   • Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne)
   • Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:
   • udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
   • organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola
   1. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:
   • doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych
   • eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku
   • ćwiczenia emisyjne
   • śpiewanie i słuchanie piosenek
   • urządzenie w salach "kącików muzycznych"
   • samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu
   • łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka, teatr)
   • opracowanie i wdrażanie programów wspierających rozwój ekspresji muzycznej dziecka
Monitorowanie
   • Dotyczyć będzie podjętych działań zmierzających do rozwijania ekspresji muzycznej i edukacji regionalnej dzieci.
   • Zastosujemy następujące narzędzia badawcze:
   • Arkusze ankiet,
   • Arkusze monitoringu,
   • Karty kontroli dokumentacji,
   • Karty obserwacji,
   • Narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji karty dokumentowania kształcenia ustawicznego,
   • Arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci,
   • Obserwację diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca,
   • Analizę dokumentów i danych.
   • Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku.
   • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty: Dzieci:

   • Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne
   • Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej
   • Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną
   • Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo)
   • Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku
   • Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych
   • Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji
   • Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
   • Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola
   • Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną
   1. "Dziecięca ekspresja werbalna"
Zadanie:
   • Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.
Cele:
   • Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
   • Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka.
   • Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i "nowatorskich" rozwiązań.
   • Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci, w tym kontynuacja wczesnej nauki czytania
   • Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

Działania:

   • Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.
   • Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:
   • analiza treści pozycji literackich,
   • przedstawianie ich treści własnymi słowami,
   • układanie krótkich opowiadań,
   • zabawy słownikowe,
   • inscenizowanie,
   • nauka wierszyków, wyliczanek,
   • tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,
   • poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
   • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu,
   • Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).
   • Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.
   • Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.
   • Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
   • Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
   • Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.
   • Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.
   • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
   • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury.

Monitorowanie

   • Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci.
   • Zastosujemy narzędzia:
   • Ankiety dla rodziców,
   • Ankiety dla nauczycieli,
   • Arkusze monitoringów,
   • Karty obserwacji dzieci i Arkusze zbiorcze do nich,
   • Kart kontroli dokumentacji nauczyciela,
   • Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,
   • Obserwację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniająca,
   • Analizę dokumentów i danych.
   • Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku.
   • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.
Oczekiwane efekty: Dzieci:
   • często uczestniczą w imprezach kulturalnych,
   • są śmiałe i otwarte na kontakty,
   • poprawnie wypowiadają się,
   • mają bogaty słownik,
   • czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych,
   • obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura,
   • znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów,
   • poznaje bogactwo języka literackiego,
   • potrafi inscenizować teksty i odgrywać minirole,
   • interesuje się tekstem i literami,
   • podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy,
   • odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.
Ewaluacja i kryteria sukcesu
   • Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne.
   • Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycielek, innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych.
   • Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów.
Kryteria sukcesu:

W naszym przedszkolu dziecko:

   • Poznaje swoje prawa i obowią
   • Czuje się bezpiecznie,
   • Rozwija się twórczo,
   • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
   • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
   • Buduje pozytywny obraz samego siebie,
   • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
   • Wcześnie zaczyna czytać.

W naszym przedszkolu rodzice:

   • Uzyskują pomoc specjalistów.
   • Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń
   • Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
   • Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
   • Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
   • Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
   • Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się pracy przedszkola.
   • Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną
W naszym przedszkolu nauczyciele:
   • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
   • Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
   • Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
   • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
   • Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo
    w licznych kursach i szkoleniach.
   • Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
   • Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
   • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
   • Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.
   • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Programy realizowane w roku szkolnym 2016/2017

Programy realizowane w grupie  PIPI (6, 5 – latki):

Program Adaptacyjny –„ Zielony Kangurek”     

Program dydaktyczno – wychowawczy – „Kolorowy Start” wyd. MAC

Program poznawczy – „Mały Naukowiec”

Program prozdrowotny -  „Mały Kucharz”

Program innowacyjny: - „Nocka z Kangurkiem”

Programy realizowane w grupie MYSZKA MIKI ( 4 ,3 – latki):

Program Adaptacyjny –„ Zielony Kangurek”,     

Program dydaktyczno – wychowawczy – „Kolorowy Start” wyd. MAC

Program poznawczy – „Mały Naukowiec”

Program prozdrowotny-  „Mały Kucharz”

Program innowacyjny: - „Nocka z Kangurkiem”

Programy realizowane w grupie ŻABKI” (2,5 – latki):

Program Adaptacyjny –„ Zielony Kangurek”,     

Program dydaktyczno – wychowawczy – „Kolorowy Start” wyd. MAC

Program poznawczy – „Mały Naukowiec”

Program prozdrowotny -   „Mały Kucharz”

Program innowacyjny: - „Nocka z Kangurkiem”