Model Absolwenta Przedszkola Kangurek

Model absolwenta

Absolwent Przedszkola Niepublicznego Kangurek

 • Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej pod względem intelektualnym, psychofizycznym, społecznym i emocjonalnym.
 • Posiada odpowiedni zasób doświadczeń i umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju i dalszej edukacji.
 • Zdjecie Model absolwentaJest kreatywny i twórczy, chętny do współdziałania.
 • Potrafi współdziałać w atmosferze zgody, szacunku i życzliwości. Jest świadomy własnej roli społecznej – syna, córki, brata, siostry, więzi rodzinnych oraz tradycji.
 • Ma poczucie własnej wartości. Posiada świadomość własnych zainteresowań i akceptuje siebie.
 • Cechuje go poczucie obowiązku oraz ogólne zrozumienie zasad podporządkowania się panującym zasadom i normom zachowania. Dostrzega i szanuje wartości uznawane społecznie – prawdę, dobro, piękno i miłość.
 • Jest wytrwały w dążeniu do realizacji wytyczonego celu. Chętnie poznaje rzeczywistość poprzez odkrywanie i eksperymentowanie.
 • Posiada podstawową wiedzę o Polsce i Europie. Jest otwarty, tolerancyjny wobec innych ludzi i innych narodowości. Akceptuje odrębność narodową, która wyraża się w innym języku, kulturze, zwyczajach, warunkach życia i symbolice.
 • Zna podstawowe zasady postępowania warunkujące jego bezpieczeństwo.
 • Zna zachowania prozdrowotne i umie dbać o swoje zdrowie.
 • Rozumie potrzebę działań ekologicznych – jest przyjacielem przyrody.